Sunday, 26 February 2012

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Definisi JSU ( Jadual Spesifikasi Ujian)
Ia menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan.


Kepentingan JSU
• Dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan dan dapat dilakukan secara terancang dan rapi.
• Dalam JSU, bilangan soalan bagi sesuatu tajuk diberi berdasarkan pentingnya tajuk atau objektif pelajaran
• Akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian.
• Membolehkan ujian yang sama dibina oleh orang lain.
• Dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.
• Perbandingan dapat dibuat di antara satu ujian dengan ujian yang lain


Langkah-langkah Penyedian JSU (Jadual Spesifikasi Ujian)
JSU mengandungi maklumat tentang:
• Bentuk dan panjangnya ujian
• Aras kesukaran dan juga aras kemahiran yang diuji
• JSU yang dirancang dengan baik akan menolong dalam penentuan kesahan dan kebolehpercayaan ujian itu.
• Pembahagian soalan untuk tiap-tiap unit kandungan mesti sama dengan penegasan yang diberi dalam pengajaran.
• Kepentingan aras mesti bersesuaian dengan kebolehan murid-murid yang akan diuji.
• Terdapat dua jenis soalan yang boleh digunakan iaitu soalan objektif dan soalan subjektif.
• Penggubal soalan mesti menentukan jumlah soalan untuk ujian itu.
• Masa mestilah cukup supaya 80% daripada murid-murid dapat menjawab soalan.


Langkah pertama
1. Menyenaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji
2. Mengira jumlah masa bagi setiap tajuk yang diajar.


Langkah dua
1. Menentukan soalan yang ingin dibina.
Contohnya;
soalan subjektif atau soalan objektif (bergantung kepada format)
2. Meletakkan jumlah soalan bagi setiap topik.


Langkah tiga
1. Menentukan aras kesukaran
2. Menentukan model aras kesukaran model (JSU)
3. Lazimnya JSU mengamalkan Taksonomi Objektif Pendidikan Bloom.


Langkah empat
1. Memastikan jenis ujian yang akan/ hendak diuji.
2. Jenis soalan yang boleh digunakan; ujian objektif, ujian esei, dan lain-lain. (bergantung kepada format)


Langkah Lima
1. Menentukan bilangan soalan bagi setiap komponen
2. Penentuan aras kesukaran soalan ( soalan mudah kepada soalan susah)
3. Menetapkan pemarkahan.


Langkah enam
1. Menyatakan matapelajaran
2. Tingkatan atau kelas
3. Susunan nombor soalan mengikut tajuk.

Penilaian Formatif

Wednesday, 22 February 2012

Taksonomi Bloom

TAKSONOMI DAN DOMAIN
Taksonomi ialah kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma berdasarkan persamaan dan perbezaaan sifat organisma itu. [Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) ]
- Dalam bidang pendidikan, taksonomi ialah satu model yang biasa digunakan untuk menganalisa bidang-bidang pendidikan.
- Ia berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang-bidang seperti pengetahuan, kesikapan dan psikomotor.
- Terdapat tiga domain utama dalam
pendidikan iaitu :-
 •  Domain Kognitif 
 •  Domain Afektif 
 •  Domain Psikomotor 
 • Domain kognitif melibatkan perkembangan pemikiran pelajar. 
 • Domain afektif melibatkan perkembangan sikap dan nilai pelajar. 
 •  Domain psikomotor melibatkan perkembangan kemahiran fizikal pelajar. 
DOMAIN KOGNITIF
- Domain kognitif membincangkan pengingatan semula atau pengecaman pengetahuan dan perkembangan kebolehan intelek dan kemahiran.
- Objektif kognitif berubah-ubah daripada mengingati kembali dengan mudah bahan-bahan yang telah dipelajari hinggalah kepada menggabung serta mensintesiskan idea dan bahan baru dengan cara yang asli dan kreatif.
- Domain yang membincangkan pengetahuan seperti mengenal fakta-fakta, perangkaan, teori-teori dan kefahaman.
- Merupakan domain yang utama berkaitan dengan kebanyakkan perkembangan pengujian masa kini.2.1 Taksonomi Bloom
- Menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.
- Bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi).
- Membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.
TAHAP
ISTILAH
Pengetahuan
Ingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori, hukum, tarikh, peristiwa dll daripada pembelajaran yang lepas.
Nyatakan, terangkan,
namakan, labelkan.
Kefahaman
Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep, menterjemah draf.
Pilih, terangkan,
tulis semula.
Penggunaan
Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Bina graf daripada data, dll.
selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, bina alat.
Analisis
Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil, bezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara bahagian, kenali struktur organisasi.
Bezakan, pasti, pilih.
Sintesis
Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri, menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi.
Bina, hasilkan, susun, kembangkan.
Penilaian
Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran, menafsir dan mengkritik
Pilih, berikan alasan, kritikan, buktikan.
Jadual 2.1 Taksonomi Kognitif Bloom (1956)

Wednesday, 11 January 2012

Proforma BMM 3103....

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Nama Kursus
Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
(Primary School Malay Language Assessment)
Kod Kursus
BMM3103
Kredit
3(2+1)
Jam Interaksi
60 jam
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Semester
Pertama/Kedua
Hasil Pembelajaran
1.    Menghuraikan konsep pentaksiran, pengujian, dan penilaian.
2.    Menjelaskan taksonomi Bloom, dan domain Krathwohl.
3.    Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu;
4.    Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu.Tajuk
Kandungan
Jam
1
Pengertian dan Konsep
 • Pentaksiran
 • Pengujian
 • Penilaian
 • Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
2
2
Taksonomi dan Domain
·         Taksonomi Bloom
·         Domain Krathwohl

2
3
Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
 • Definisi
 • Kepentingan
 • Langkah Pembinaan

2
4
Pembinaan Ujian
 • Soalan Objektif
 • Soalan Subjektif

2
5
Jenis Penilaian Bahasa
·         Ujian Formatif, Sumatif
·         Ujian  Kefasihan, Kemajuan
·         Ujian Bakat, Pencapaian

2
6
Kaedah Penilaian Bahasa
 • Penilaian Melalui Portfolio
 • Penilaian Melalui Pemerhatian

2
7
Kaedah Penilaian Bahasa
 • Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran
 • Penilaian Melalui Soal Jawab

2
8
Kaedah Penilaian Bahasa
 • Penilaian Melalui Projek
 • Penilaian Melalui Kertas Kerja

2
9
Penilaian Kemahiran Bahasa
 • Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • Penilaian Kemahiran Membaca
 • Penilaian Kemahiran Menulis
2
10
Penilaian Aktiviti Bahasa
 • Forum
 • Debat
 • Pidato
 • Pantun
 • Sajak
 • Ceramah
 • Syarahan

2
11
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
 • Definisi
 • Ciri

2
12
Penilaian Bahasa Berasaskan Projek
 • Brosur
 • Iklan
 • Poster
 • Web
 • PowerPoint
2
13
Penilaian Berasaskan Sekolah
 • Rasional
 • Ciri
 • Prinsip
 • Aspek penilaian
2
14
Penilaian Berasaskan Sekolah
 • Instrumen
 • Penggredan
 • Prosedur pelaksanaan
 • Rumusan
2
15
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
 • Definisi
 • Ciri
 • Pelaksanaan
2

JUMLAH

30

Tajuk
Kandungan
Jam
1
Amali
Pengertian dan Konsep
·         Mengumpul dan membincangkan kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun.
2
2
Taksonomi dan Domain
 • Membina soalan Bahasa Melayu mengikut aras taksonomi dan domain.
2
3
Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
 • Bengkel pembinaan JSU berdasarkan contoh soalan ujian Bahasa Melayu Sekolah Rendah.

2
4
Pembinaan Ujian
 • Membina soalan objektif dan subjektif dengan berdasarkan JSU.

2
5
Jenis Penilaian Bahasa
·         Membina alatan penilaian ujian kefasihan, ujian kemajuan, dan ujian bakat

2
6
Kaedah Penilaian Bahasa: Portfolio dan Pemerhatian
 • Membina instrumen bagi penilaian portfolio dan pemerhatian

2
7
Kaedah Penilaian Bahasa: Portfolio dan Pemerhatian
 • Membina alatan bagi penilaian portfolio dan pemerhatian
2
8
Kaedah Penilaian Bahasa
 • Membina instrumen penilaian melalui projek
 • Membina instrumen penilaian melalui kertas kerja.

2
9
Penilaian Kemahiran Bahasa: Membina Instrumen dan Bahan Bagi:
 • Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • Penilaian Kemahiran Membaca
 • Penilaian Kemahiran Menulis


2
10
Penilaian Aktiviti Bahasa: Menilai Dengan Menggunakan Instrumen:
 • Forum
 • Debat
 • Pidato
 • Pantun
 • Sajak
 • Ceramah
 • Syarahan
2
11
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
·         Membuat penilaian pengalaman pembelajaran di bilik darjah
2
12
Penilaian Bahasa Berasaskan Projek: Menggunakan Instrumen Dalam Penilaian:
 • Brosur
 • Iklan
 • Poster
 • Web
 • PowerPoint
2
13
Penilaian Berasaskan Sekolah
2
14
Penilaian Berasaskan Sekolah
2
15
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
2

JUMLAH

30
Penilaian
Kerja kursus                60%
Peperiksaan Akhir       40%

Rujukan Asas
Kamariah Abu Bakar et. al. (1999). Pengujian dan Penilaian dalam Pengajaran. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Rujukan Tambahan
Bachman Lyle F. (1990).  Fundamental consideration in language testing.  Oxford: Oxford University Press.

Brown James Dean, Hudson Thom.  (2002).  Criterion-reference language testing.  Cambridge: Cambridge University Press
Lynch, Brian K. (2003).  Language assessment and programme evaluation.  Edinburg : Edinburgh University Press.

McGrath, Ian.  (2002).  Materials evaluation and design language teaching.  Edinburg: Edinburgh University Press.